RSS

RSS is de afkorting van RDF Site Summary,
of Rich Site Summery.


RSS Logo RDF Site Summery RSS is in 1999 door Netscape ontwikkeld en voor zien van het volgnummer 0,9.
Enkele maanden later komt Netscape met RSS 0,91 en verklaard dat de afkorting voortaan staat voor Rich Site Summery, end at de banden met RDF zijn verbroken.
Dave Winer In 2000 maakt Dave Winer voor UserLand een aanpassing op RSS 0,91.
Vanaf nu volgen verschillende ontwikkelingen die niet altijd iets met elkaar te maken hebben.
RSS 0.91 RSS 0.92 RSS 0.94 RSS 1.0 RSS 2.0 RSS 3.0 , Klip en Atom 0.3.

Wat is RSS?

RSS is een platformonafhankelijk, op XML gebaseerd formaat, waarme berichten en Webinhoud verspreid kan worden.
RSS wordt door sommigen ook afgekort als Realy Simple Syndication
Om een RSS te kunnen lezen is een RSS-Reader nodig.
Enkele mogelijkheden zijn:

    amphetaDesk
    BottomFeeder
    NewsMonster